PTT-CEMPหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการพลังงานชุมชนภายใต้หลักวิถีพอเพียง
เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่มาของหลักสูตร

       หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน (Community Energy Management Program: CEMP) มีแนวคิดมาจากการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการพลังงาน ( วพน.) ซึ่งได้เชื่อมโยงความรู้ด้านพลังงานและด้านการบริหารจัดการและพัฒนาเป็นหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับผู้บริหารและผู้นำทางความคิดระดับนโยบายให้มีความรู้ ความเข้าใจตลอดจนสามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานอันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน

       บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศด้านพลังงานในระดับชุมชน จึงมีเป้าหมายต่อยอดองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับความรู้ด้านพลังงานชุมชน ผ่านหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน (Community Energy Management Program: CEMP) ที่เปรียบเสมือนตัวกลางการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริหารจัดการพลังงานระดับชุมชนภายใต้แนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการพลังงานระดับชุมชน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนาศักยภาพในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านพลังงานและด้านการพัฒนาชุมชน จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

       หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนมุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้ประชาชนทั่วไปจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในกลุ่มผู้นำชุมชน นักพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน เยาวชน ข้าราชการและพนักงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการพลังงานชุมชนที่สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องพลังงานได้อย่างถูกต้องตลอดไปจนสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์อันก่อให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวไปสู่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับชุมชุนอย่างยั่งยืน
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน

       2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการพลังงานชุมชนด้วยการพัฒนาแนวคิดและเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์และการวางแผนเพื่อการจัดการพลังงานระดับชุมชน

       3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการพลังงานชุมชนในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

       4) เพื่อส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและพัฒนาในด้านการจัดการพลังงานชุมชน

 

เป้าหมายของหลักสูตร

       สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการพลังงานชุมชนภายใต้หลักวิถีพอเพียงเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

PTT CEMP

หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน หลักสูตรอื่นๆ เอกสารเผยแพร่ พลังงานน่ารู้ บทความ ข่าว / กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ทำเนียบรุ่น
© COPYRIGHT 2015 PTT GROUP CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED.