PTT-CEMPหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

รายชื่อวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในรายวิชาต่างๆลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ชุดวิชาที่สอน
1ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
 • ชุดวิชาการบริหารจัดการพลังงาน

 • 2ดร.หทัยทิพย์ นิลสนธิ
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 3คุณศุภกิจ นันทะวรการ
 • ชุดวิชาการบริหารจัดการพลังงาน

 • 4คุณยุทธการ มากพันธุ์
 • ชุดวิชาการบริหารจัดการพลังงาน

 • 5คุณพัชรี วิหะกะรัตน์
 • ชุดวิชาการบริหารจัดการพลังงาน

 • 6ดร.รอยล จิตรดอนผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • ชุดวิชาการบริหารจัดการพลังงาน

 • 7คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและ วิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 8คุณสุเทพ เรืองพรวิสุทธิ์ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนวิสาหกิจ หน่วยงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 9ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์-กรรมการ หน่วยงาน มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  -กรรมการ หน่วยงานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

  -กรรมการ หน่วยงานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 10ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 11คุณเที่ยงทน คำภิเดชผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมกระทรวงพลังงาน หน่วยงานกระทรวงพลังงาน
 • ชุดวิชาการจัดการพลังงานระดับครัวเรือนและชุมชน

 • 12รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา- ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

  - บรรณาธิการวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

  - บรรณาธิการวารสาร NIDA Case Research Journal หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ชุดวิชาการจัดการพลังงานระดับครัวเรือนและชุมชน

 • ชุดวิชาการบริหารจัดการพลังงาน

 • ชุดวิชาการวางแผนพลังงานชุมชน

 • 13คุณเชาวรัช ทองแก้วผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป สป.พน. หน่วยงานกระทรวงพลังงาน
 • ชุดวิชาการจัดการพลังงานระดับครัวเรือนและชุมชน

 • ชุดวิชาโครงงานเชิงปฏิบัติการ

 • 14คุณพิรัฐ อินพานิชเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงานกระทรวงพลังงาน
 • ชุดวิชาการจัดการพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับสังคมไทย

 • ชุดวิชาการวางแผนพลังงานชุมชน

 • 15คุณสุนันต์ บัวเนี่ยว
 • ชุดวิชาการวางแผนพลังงานชุมชน

 • 16คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และแผนวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 17คุณมนูญ ศิริวรรณนักวิชาการอิสระด้านพลังงาน
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 18ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
 • ชุดวิชาพลังงานศึกษา

 • 19ผศ.ดร.ธันวา จิตต์สงวนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ชุดวิชาการบริหารจัดการพลังงาน

 • PTT CEMP

  หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน หลักสูตรอื่นๆ เอกสารเผยแพร่ พลังงานน่ารู้ บทความ ข่าว / กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ทำเนียบรุ่น
  © COPYRIGHT 2015 PTT GROUP CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED.