PTT-CEMPหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

 

ชุดวิชาที่ 3 : การวางแผนพลังงานชุมชน ( Energy Planning ) 

ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม (Social Return on Investment- SROI) จากโครงการด้านบริหารจัดการพลังงานภายในชุมชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพลังงานชุมชน เรียนรู้ทักษะคิดวิเคราะห์ การเขียนโครงงาน และการนำเสนอแผนพลังงานชุมชน เพื่อเป็นต้นทุนสำหรับผู้เข้ารับการอบรมในการนำไปยกระดับและต่อยอดเพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยหลักการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน  


วัตถุประสงค์ชุดวิชา

 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ
EP1หลักการวางแผนพลังงานชุมชนและการเขียนโครงงาน
  1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม (Social Return on Investment- SROI) และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพลังงานชุมชน
  • ศึกษาทฤษฎี หลักการคิด และที่มาความสำคัญในการวางแผนพลังงานชุมชน เครื่องมือ/กลไก ขั้นตอนการวางแผนพลังงานชุมชน หลักการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาด้านพลังงาน
  • ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทาง การลงทุนด้านพลังงานทดแทน ตลอดจนศึกษาต้นแบบ/กรณีศึกษาการวางแผนพลังงานชุมชน
  • การจัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางการวางพลังงานชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษารูปแบบ วิธีการเขียนโครงงานที่คุณภาพ ซึ่งมีสามารถเรียบเรียงเนื้อหา ข้อมูล ขั้นตอน/กระบวนการ แผนการทำงาน ที่ตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
EP2หลักการวิเคราะห์ผลตอบแทนผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคมและแนวคิดนิเวศน์อุตสาหกรรม
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์การจัดทำและนำเสนอแผนพลังงานชุมชน และโครงงานการจัดการพลังงานชุมชนที่เกิดจากการประมวลผลการเรียนรู้ตลอดการอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน
  • ศึกษาการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนทางสังคม (Social Return on Investment- SROI) จากโครงการด้านบริหารจัดการพลังงานภายในชุมชน
  • การวิเคราะห์การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการใช้พลังงานในแต่ละกิจกรรมของชีวิตประจำวัน อีกทั้งแนวคิดและแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดการพลังงานในครัวเรือนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
EP3โครงการเชิงปฏิบัติการด้านพลังงานชุมชน
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้แผนพลังงานชุมชนและโครงงานเชิงปฏิบัติการเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดโครงการด้านบริหารจัดการพลังงานชุมชนในพื้นที่ในอนาคตต่อไป
  • พัฒนา เพิ่มพูนทักษะการคิด วิเคราะห์ การวางแผน การเก็บข้อมูล การเขียน การนำเสนอโครงงานเชิงปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ฐานข้อมูล ฐานทรัพยากร และการนำความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถนำโครงงานไปปฏิบัติได้จริงในชุมชน

PTT CEMP

หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน หลักสูตรอื่นๆ เอกสารเผยแพร่ พลังงานน่ารู้ บทความ ข่าว / กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ทำเนียบรุ่น
© COPYRIGHT 2015 PTT GROUP CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED.