PTT-CEMPหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

ชุดวิชาที่ 1 : พลังงานศึกษา (Energy Literacy)

ศึกษาความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน ทั้งพลังงานสิ้นเปลืองและพลังงานทดแทน เพื่อสร้างเข้าใจภาพรวมและสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันระดับนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชุมชน เน้นการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในประเด็นพลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ประเด็นปัญหาและสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานในระดับประเทศ ตลอดจนเกิดการเชื่อมโยงเข้าสู่การมีบทบาทของภาคประชาชนในระดับชุมชนเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานระดับชุมชนด้วยการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  


วัตถุประสงค์ชุดวิชา

 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ
EL1 สถานการณ์และการจัดการพลังงาน
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เบื้องต้นด้านพลังงาน ทั้งพลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทดแทน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจภาพรวมและปัจจัยที่มีผลต่อสถานการณ์และประเด็นพลังงานในปัจจุบัน
 • ศึกษาสถานการณ์พลังงานโลก สถานการณ์พลังงานในอาเซียน สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มสถานการณ์พลังงาน ในอนาคต ทั้งด้านปริมาณทรัพยากร การใช้ การจัดหาพลังงานในภาพรวม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์พลังงานโลกในแต่ละภูมิภาค
 • ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งพลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในประเทศไทย
 • ศึกษาการจัดการพลังงานไทย โครงสร้าง บทบาทผู้เกี่ยวข้อง นโยบายในการจัดการพลังงานไทย พร้อมทั้งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการอุปโภคบริโภคพลังงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
EL2พลังงานเบื้องต้นและสิทธิหน้าที่ของประชาชนต่อการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจนโยบาย และหลักการของการบริหารจัดการพลังงานประเทศไทย
 • ศึกษาความหมาย ภาษา หน่วยวัดพลังงาน แหล่งกำเนิด การจำแนกรูปแบบ และกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบพลังงาน การจำแนกชนิด ตลอดจนประเภทของพลังงานในปัจจุบัน คุณสมบัติของเชื้อเพลิงพลังงานแต่ละประเภท ข้อดีและข้อจำกัดของพื้นที่ต่างๆ ในการเลือกพลังงานมาใช้นำมาใช้
 • ศึกษาสิทธิหน้าที่ของประชาชนในการจัดการพลังงานอย่างรู้คุณค่า และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการจัดการพลังงานของไทย
EL3วิวัฒนาการ รูปแบบเทคโนโลยี นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานทดแทน
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงผลกระทบอันมาจากการผลิตและการใช้พลังงาน
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการมีบทบาทในภาคประชาชนต่อการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
 • ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการการใช้เชื้อเพลิงพลังงานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต พัฒนาการด้านพลังงานทดแทนของโลก และการนำมาใช้ในไทยอย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ นโยบายภาครัฐ และทิศทางในการบริหารจัดการพลังงานทดแทนของประเทศ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมขับเคลื่อนพลังงานทดแทน

PTT CEMP

หลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน หลักสูตรอื่นๆ เอกสารเผยแพร่ พลังงานน่ารู้ บทความ ข่าว / กิจกรรม ภาพกิจกรรม ผลงาน ทำเนียบรุ่น
© COPYRIGHT 2015 PTT GROUP CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED.